Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Nově pro Vás otevíráme servisní středisko v Kralovicích. Kontakt zde

 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD společnosti

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

 

1. Základní ustanovení

Obchodní společnost DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., IČ: 260 13 797, se sídlem Pohled 277, 582 21 Pohled (dále také jen „prodávající“), nabízí svým obchodním partnerům zboží a služby mimo jiné i prostřednictvím internetového portálu (dále také jen „internetový obchod“). Internetový portál je prodávajícím provozován na webové adrese www.spider-cz.com (dále také jen „webová stránka“), prostřednictvím webového rozhraní (dále také jen „webové rozhraní obchodu“).

Kontaktní údaje DVOŘÁK – svahové sekačky jsou:

                  Adresa pro doručování: Pohled 277, 582 21 Pohled

                  Adresa elektronické pošty: info@spider-cz.com                           

                  Telefonické spojení: +420 564 036 099

                  Bankovní spojení: Komerční banka

                  Číslo účtu: 78-7945870277/0100

                  Měna účtu: CZK

                  SWIFT: KOMBCZPPXXX

                  IBAN: CZ7501000000787945870277

                  Číslo účtu: 78-7950610277/0100

                  Měna účtu: EUR

                  SWIFT: KOMBCZPPXXX

                  IBAN: CZ3201000000787950610277

                 Číslo účtu: 43-2286030297/0100

                 Měna účtu: USD

                  SWIFT: KOMBCZPPXXX

                  IBAN: CZ020100000043228603029

Nabídka a prezentace zboží a služeb prodávajícího prostřednictvím internetového portálu /vystavení zboží na stránkách e-shopu/ není výzvou k podávání nabídek ve smyslu obecných ustanovení občanského zákoníku. Prezentace zboží na internetovém portálu je pouze informativní a nezávazná, kdy prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Technické údaje, provozní náklady, spotřeba, hmotnost, rozměry, zobrazení atd. jsou pouze přibližné, pokud nejsou prodávajícím výslovně písemně potvrzeny.

 
   

2. Předmět a povaha obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky prodávajícího pro internetový portál jsou vydány v souladu s platnými právními předpisy a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Pro účely Obchodních podmínek se kupujícím rozumí fyzická osoba nezapsaná v obchodním či jiném rejstříku, podnikající fyzická či právnická osoba a osoba, která má se společností uzavřenou tzv. „Distributorskou smlouvu“ (dále také jen jako „kupující“).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu a v souvislosti s užíváním webového rozhraní portálu kupujícím (dále také jen „kupní smlouva“). 

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Pouze znění v českém jazyce je závazné pro jejich případný následný výklad; následné překlady dokumentů do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.   

V případě smluv zavazujících k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je prodávající oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit či upravit. Taková změna musí být kupujícímu oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě jeho nesouhlasu se změnou Obchodních podmínek může kupující smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v článku 11. těchto Obchodních podmínek.

3. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové stránce. Z něj pak může objednávat zboží z nabídky prodávajícího (dále také jen „uživatelský účet“). Spolu s odesláním žádosti o registraci potvrdí kupující mimo jiné i to, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami prodávajícího, a to zaškrtnutím volby „ANO, souhlasím s Obchodními podmínkami prodávajícího“, při odeslání registračního formuláře. Znění platných Obchodních podmínek je dostupné prostřednictvím odkazu „Obchodní podmínky“ na webovém rozhraní internetového obchodu. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje o kupujícím uvedené v jeho uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Po uvedení správných, úplných a pravdivých údajů kupujícího při registraci na webové stránce internetového portálu je prodávající povinen sdělit kupujícímu jeho uživatelské jméno a heslo (dále také jen „přístupové údaje“). Prodávající sdělí kupujícímu jeho přístupové údaje nejpozději do 3 pracovních dní od registrace kupujícího na webové stránce internetového portálu tak, že je zašle na kontaktní e-mail, uvedený kupujícím při registraci.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a zároveň bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout.

Kupující není oprávněn umožnit využívání svého individualizovaného uživatelského účtu třetím osobám. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení povinností kupujícího, které opravňuje prodávajícího k okamžitému ukončení přístupu do internetového obchodu.           

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn kdykoli vypovědět práva k přístupu k uživatelskému účtu, a to s okamžitou účinností po doručení oznámení o výpovědi.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně Obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a přehled zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně uvedení ceny zboží. Ceny zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Zboží za uváděné ceny je dostupné pouze po dobu, po kterou je zobrazeno na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že objednané zboží již není dostupné, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.). Prodávající může přistoupit i k odmítnutí a zrušení objednávky.

Prodávající negarantuje kupujícímu reálnou dostupnost zboží až do přijetí objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží – jednotlivé položky „vloží“ kupující do elektronického   nákupního košíku webového rozhraní obchodu,
 • kupní ceně a způsobu její úhrady,
 • místě odběru zboží,

(dále také jen „objednávka“).

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat, změnit a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím s Obchodními podmínkami – Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro obě smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího o všech těchto skutečnostech.

Kompletní objednávka, obsahující veškeré shora uvedené údaje, je prodávajícím považována za návrh na uzavření kupní smlouvy, ve smyslu platných právních předpisů.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále také jen „elektronická adresa kupujícího“).

K uzavření kupní smlouvy dochází teprve ve chvíli, kdy je objednávka kupujícího akceptována provozovatelem e-shopu (prodávajícím).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah a druh zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se objednávka za návrh na uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k ní.

Návrh na uzavření kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 30 dnů.

Prodávajícím potvrzená objednávka (kupní smlouva), včetně v době jejího přijetí platných Obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je kupujícímu přístupná v rámci jeho uživatelského účtu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové    připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby

Bližší podmínky vzájemného plnění prodávajícího a kupujícího jsou uvedeny v kupní smlouvě, těchto Obchodních podmínkách, není-li v rámcové nebo kupní smlouvě stanoveno jinak.

Změny a doplňky kupní smlouvy mohou být provedeny pouze písemně ve formě dodatku, předem písemně odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

5. Doba a místo plnění

Kupující splní své povinností dle kupní smlouvy dodáním zboží na v kupní smlouvě určeném místě. V kupní smlouvě je také stanoven druh, množství, termín dodání zboží.

V případě dohody prodávajícího a kupujícího potvrzené v kupní smlouvě, že zboží bude dodáno prostřednictvím dopravce pro přepravu zboží kupujícímu, ke splnění povinností prodávajícího dle kupní smlouvy dochází předáním zboží prvnímu veřejnému dopravci. O předání zboží dopravci vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou. Práva a povinnosti prodávajícího při dodání zboží prostřednictvím třetí osoby se řídí ustanoveními kupní smlouvy, těchto Obchodních podmínek a podmínek INCOTERMS 2010 CPT.

Termín dodání a převzetí zboží se prodlužuje o dobu, po kterou trvají překážky plnění způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

Kupující nesmí bezdůvodně plnění odmítnout. Stane-li se tak, je prodávající oprávněn uskladnit zboží na náklady kupujícího s tím, že kupující je následně povinen veškeré náklady s tímto spojené prodávajícímu uhradit.

Prodávající není v prodlení s dodávkou zboží, pokud je kupující v prodlení. Po marném uplynutí dodatečně stanovení lhůty k převzetí plnění je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními platných právních předpisů.

Převzetí zboží potvrzuje kupující na dodacím listu při užití smluvního přepravce a na předávacím protokolu při osobním odběru. Potvrzení převzetí zboží potvrdí kupující tak, že na doklad uvede hůlkovým písmem své jméno a příjmení, pracovní zařazení (funkci) a připojí vlastnoruční podpis.

6. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v kupní smlouvě a poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost při plnění kupní smlouvy.

Kupující je povinen zachovávat důvěrnost informací týkajících se obchodních vztahů, cenové politiky, dokumentace a informací poskytnutých mu prodávajícím před jakoukoli třetí stranou, a to i v případě ukončení závazku mezi smluvními stranami.

7. Kupní cena

Kupní cena, včetně způsobu její úhrady, je stanovena v kupní smlouvě.

Kupní cena zboží se řídí aktuálními ceníky prodávajícího, platnými v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, účtované ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním dle objednávky, kupní smlouvy nebo distributorské smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Pohled 277
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím přímo v objednávce
 • bezhotovostně převodem na shora stanovený účet prodávajícího

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.      

Prodávající standardně nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, tím není dotčeno ustanovení těchto podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem v případě, že je to v obchodním styku obvyklé nebo to bylo smluvními stranami dohodnuto.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu,

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.     

Prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím opravňuje prodávajícího k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku prodávajícího.

Kupující není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za prodávajícím proti nesplatné pohledávce prodávajícího za kupujícím a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

8. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží a výhrada vlastnictví 

Kupující bere na vědomí, že nelze platně odstoupit zejména od uzavřené kupní smlouvy o

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím

Nejedná-li se o výjimky shora, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je uveden níže.

Odstoupení od kupní smlouvy je třeba doručit na adresu sídla prodávajícího.

Za správnou specifikaci zboží zakoupeného kupujícím nese odpovědnost kupující, nikoli prodávající. Pokud kupující od prodávajícího odebere nesprávně specifikované zboží, může je prodávajícímu vrátit za následujících podmínek:

 • kupující vrátí zboží, včetně obalu nejpozději 14 kalendářní den od jeho převzetí
 • zboží a obal kupující vrátí neporušené
 • zboží je nepoužité
 • kupující zaplatí prodávajícímu manipulační poplatek ve výši 5 % z kupní ceny  zboží.   

Vrací-li kupující prodávajícímu jakékoliv nebezpečné chemické látky (oleje, hydraulická kapalina, maziva, barvy, ředidla apod.), musí jejich vrácení prodávajícímu oznámit s předstihem 24 hodin a při samotném vrácení je povinen dodržovat zásady bezpečné manipulace s nebezpečnými chemickými látkami podle příslušných právních předpisů.

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnictví).

Kupující nemá právo do doby úplného vyrovnání všech svých závazků vůči prodávajícímu zboží zcizit, zastavit ani s ním jinak právně disponovat. To se vztahuje i na případy spojení předmětu koupě s jinou věcí kupujícího nebo třetí osoby. Případné zásahy třetích osob do vlastnictví musí kupující prodávajícímu neprodleně sdělit písemně.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje, že umožní prodávajícímu přístup do svých prostor, ve kterých se nachází zboží ve vlastnictví prodávajícího, a že mu na základě jeho požadavku umožní odvoz zboží, které je ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající má v takovém případě právo odstoupit od uzavřené smlouvy a kupující je povinen uhradit mu veškeré náklady, které mu s převzetím zboží vznikly, a dále pak škodu vzniklou v souvislosti s porušením povinností prodávajícího.

9. Práva z vadného plnění, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • mělo zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, mělo takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jeho jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje všem požadavkům právních předpisů.

Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží dle záručních podmínek vydaných prodávajícím. Záruční doba počíná plynout dnem přechodu nebezpečí škody na zboží.

Jakékoliv nároky uživatele z náhrady škody, ať již na zboží, způsobené zbožím nebo vzniklé z jiné právní skutečnosti, jsou v rozsahu přípustném dle platné právní úpravy uzavřením kupní smlouvy dohodou stran výslovně vyloučeny.

10. Sankce

Kupující odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu a náklady, které mu způsobí nepřevzetím zboží. Prodávající je oprávněn požadovat podle své volby jako formu odškodnění náhradu skutečně vzniklé škody nebo smluvní pokutu (paušalizovanou náhradu škody) ve výši 15% sjednané kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktur za zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Prodávající je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit u kupujícího i náhradu škody v plném rozsahu.

11. Ukončení smlouvy o využívání internetového portálu a kupní smlouvy

Při prodlení s platbami, jakož i při podstatném porušení ustanovení kupní smlouvy či Obchodních podmínek ze strany kupujícího, může prodávající bez dalšího uzavřenou kupní smlouvu vypovědět. K účinnosti výpovědi dochází dnem doručení projevu vůle prodávajícího na poslední známou adresu kupujícího.

Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je kupující oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek s tím, že výpovědní doba v takovém případě činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi na adresu sídla prodávajícího.

Výpovědí smlouvy zůstávají veškerá práva a nároky smluvních stran vzniklá do data výpovědi smlouvy nedotčena.

12. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů - jméno a příjmení, adresa sídla, bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále také jen „osobní údaje“)

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

13. Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na svou elektronickou adresu.

Práva a povinnosti smluvních stran těmito Obchodními podmínkami neupravené, se řídí platnou Distributorskou smlouvou, kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím a ustanoveními platných právních předpisů.

Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím platí právo České republiky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

Všechny soudní spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou, budou řešeny věcně a místně příslušným českým soudem.

Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto Obchodních podmínek z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Na místo neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ta ustanovení, jejichž smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení nejvíce blíží.

Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky změnit, nová verze Obchodních podmínek se však nepoužije na již existující smluvní vztahy.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

/nehodící se vypusťte, potřebné doplňte, * vyplnění takto označeného pole je nepovinné/

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

KUPUJÍCÍ

pan/í, obchodní společnost:   

bytem/se sídlem:

zastoupená:                      

IČ:                                   

PRODÁVAJÍCÍ

obchodní společnost:        DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

se sídlem:                         Pohled 277, 582 21 Pohled

zastoupená:                       Lubomírem Dvořákem, jednatelem

IČ:                                        260 13 797

     Dne ……….............................. jsem/jsme si prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese www.spider-cz.com objednal/a/i zboží

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................,

Číslo objednávky ………………..............................................

V hodnotě ………………….........................................................

Zboží jsem obdržel dne …………………..........................

     Jako kupující jednostranně odstupuji od uzavřené Kupní smlouvy shora, a to z důvodu *…………………………………………………………………………………………,

a  požaduji:

 • vrácení uhrazené částky za zboží a náklady na jeho dodání na účet č…………………………..........................................................

nebo

 • výměnu za jiné zboží, a to …………………………………………………………......................................................

/při využití této varianty mohou být ze strany prodávajícího kupujícímu účtovány skutečné náklady spojené s výměnou zboží/

Datum a podpis

Zboží, které budete vracet na základě tohoto odstoupení, doporučujeme odeslat v původním, neporušeném obalu. Zboží nesmí být použité, mělo by být nepoškozené a kompletní, včetně příslušenství. Neposílejte zboží na dobírku!!! Doporučujeme zboží pojistit.

 

Vyběr země dodání a měny