Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Zásady zpracování osobních údajů

 

Obchodní společnost DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. se sídlem Pohled 277, PSČ 58221, IČ: 26013797 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 20148 (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • údaje zadané prostřednictvím formulářů na této stránce nebo přidružených stránkách,
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen „osobní údaje“)

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.  

Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

 • DHL Express (Czech Republic) s.r.o., CZ25683446
 • ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261
 • Geis CZ Air+Sea s.r.o., CZ27211762
 • European Contract Logistics - Czech Republic s.r.o.,CZ42197031
 • DACHSER Czech Republic a.s., CZ27090833
 • Česká pošta s.p., CZ47114983
 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Crisp IM SARL (registration number: 833085806)

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Poučení subjektu údajů

Společnost DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:

 1. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 4. aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
 6. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
 7. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

Podmínky užívání

Tento dokument obsahuje podmínky, které upravují používání naší webové stránky. Prosíme, pečlivě si je přečtěte.

Název webové stránky a datum platnosti podmínek:

Webová stránka, na které se právě nacházíte, je provozována společností DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. Datum platnosti těchto podmínek je uvedeno níže.

Popis služeb:

Naše webová stránka poskytuje informace o našich produktech a službách. Pro využívání některých funkcí nebo služeb může být vyžadována registrace.

Uživatelská práva a povinnosti:

Používáním této webové stránky souhlasíte s dodržováním těchto podmínek. Máte právo využívat obsah stránky v souladu s platnými právními předpisy. Zároveň máte povinnost neporušovat autorská práva, zákony o ochraně osobních údajů a další relevantní právní normy.

Společnost DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. si vyhrazuje veškerá práva na obsah umístěný na těchto stránkách.

Upozornění na zakázané aktivity:

Zakazujeme jakoukoli činnost, která by byla v rozporu s platnými právními předpisy, ohrožovala bezpečnost nebo mohla narušit funkčnost této webové stránky. Zakázáno je zejména šíření nelegálního obsahu nebo neoprávněné zasahování do systémů stránky.

Zodpovědnost a omezení:

Neneseme odpovědnost za škody nebo ztráty, které by mohly vzniknout při užívání této webové stránky. Snažíme se udržovat stránku bez technických problémů, ale nemůžeme garantovat její nepřetržitou dostupnost.

Změny podmínek:

Firma DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. Aktuální znění podmínek naleznete na této adrese

Kontakt na provozovatele:

Pokud máte otázky, připomínky nebo stížnosti ohledně těchto podmínek, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů v patičce webu.

Znění těchto podmínek je platné od 11. března 2024 do doby další revize.

 

Vyběr země dodání a měny